Anti-Inflammatory Nutrition and Successful Ageing in Elderly Individuals

Anti-Inflammatory Nutrition and Successful Ageing in Elderly Individuals: The Multinational MEDIS Study
Tyrovolas S, Haro JM, Foscolou A, Tyrovola D, Mariolis A, Bountziouka V, Piscopo S, Valacchi G, Anastasiou F, Gotsis E, Metallinos G, Papairakleous N, Polychronopoulos E, Matalas AL, Lionis C, Zeimbekis A, Tur JA, Sidossis LS, Panagiotakos DB;
MEDIS Study Group. Gerontology 2018;64:3–10 DOI: 10.1159/000479065

Anti-Inflammatory Nutrition and Successful Ageing in Elderly Individuals